خورشید به سوگ مصطفی میگرید

مهتاب به حال مجتبی میگرید


در مشهد دل چه كربلایی برپاست

عالم به شهادت رضا میگرید